Общи условия за използване

Добре дошли в уебсайта за аудио и видео съдържание milenamaat.com!

Тук можете да получите онлайн достъп до аудио и видео съдържание, електронни книги, издания и други материали на най-различна тематика. Също така, имате възможност да закупите книги и на хартиен носител, както и други разнообразни артикули, предлагани в нашия онлайн магазин.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между потребителите на услугите и ресурсите, предлагани в уебсайта milenamaat.com от една страна, и дружеството “Махатма ЕООД” – администратор на уебсайта, от друга страна.

Достъпът, разглеждането, регистрацията и използването по всякакъв начин на услугите и ресурсите на уебсайта изискват Вашето съгласие с настоящите Общи условия. Моля, запознайте се в детайли с Общите условия преди да се потопите в необятния свят на литературата и изкуството, които са на един клик разстояние!

I. Дефиниции

Дефиниции Общи условия/ ОУ– условията, уреждащи отношенията между посетители и потребители на Уебсайта, от една страна, и Администратора, от друга, във връзка с достъпа до Уебсайта, разглеждането и използването на предоставяните услуги и ресурси.

Уебсайт– обособено пространство в интернет с уеб адрес milenmaat.com 

Електронен Магазин– обособена секция от Уебсайта, в която Потребителят има възможност да закупува предлаганите от Администратора на Стоки

Форум обособена секция от Уебсайта, който Потребители използват за публикуване на мнения, оценки и участие в дискусии във връзка с предоставяните Услуги

Администратор/ Ние – дружеството „МАХАТМА ЕООД”, регистрисано съгласно законодателството на Република България, което управлява и поддържа Уебсайта и Услугите, предоставяни чрез него.

Потребител /Вие – всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице или юридическо лице, което осъществява достъп до Уебсайта, разглежда и/или използва предлаганите Услуги

Услуги – всички услуги, ресурси и функционалности, предоставени от Администратора чрез функционалностите на Уебсайта

Стоки – всички стоки, предлагани за продажба от Администратора чрез електронен магазин, достъпен в Уебсайта

Дигитално съдържание всички аудиокниги, електронни книги, видео обучения, издания и други материали в аудио и видео формат, предлагани от Администратора чрез функционалностите на Уебсайта срещу заплащане
.

Стрийминг– услуги за поточно (предаване/доставка на) видео (на живо) за слушане, гледане и/или достъп до Дигитално съдържание в съответствие с избрания от Потребителя абонаментен план

Абонаментен план– предлагания от Администратора пакет за платен достъп до Дигитално съдържание в Уебсайта

 

II. Валидност

1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща сила за Потребителите и Администратора. Достъпът до и разглеждането на Услугите и ресурсите на Уебсайта без регистрация ще се считат за съгласие на Потребителя с настоящите ОУ. Регистрацията, поръчката на Стоки, както и достъпът до платените Услуги и Дигитално съдържание в Уебсайта изискват предварително съгласие на Потребителя с настоящите ОУ и с други писмени условия на Администратора, публикувани в Уебсайта. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за лични данни и други правила и условия в писмена форма, създадени и публикувани от Администратора в Уебсайта, които са неразделна част от настоящите ОУ.

2. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани Потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети страни, доколкото тези услуги не се предоставят и контролират от Администратора.

3. Администраторът си запазва правото да променя ОУ на Уебсайта по всяко време. Потребителите ще бъдат уведомявани за промените чрез съобщение, поместено на видно място в уебсайта. При несъгласие с актуалната версия на ОУ, Потребителят не следва да използва Уебсайта и има право да поиска от Администратора изтриване на профила му.

4. Администраторът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в Уебсайта.

 

III.  Характеристика на Стоките и Услугите. Достъп и регистрация.

5. Характеристика 

 5.1 Услугите, предоставяни на Потребителя в Уебсайта имат следния предмет: продажба и доставка на книги на хартиен носител и други Стоки, достъпни в Уебсайта, както и предоставяне на платен достъп по електронен път до Дигитално съдържание. Стоките, предлагани от Администратора представляват видео книги, аудио книги и практики. Администраторът предоставя на Потребителя и достъп до Форум – обособена секция от Уебсайта, който потребителите използват за публикуване на мнения, оценки и участие в дискусии.

5.2  Администраторът предоставя, а Потребителят използва Услугите във вида, в който са обявени, съгласно условията и параметрите, посочени в Уебсайта. Услугите и ресурсите на Уебсайта се използват по желание на Потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка Стока или Услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение на вида, функционалностите и основното предназначение на Стоката или Услугата. 

 5.3Администраторът си запазва правото да предоставя отстъпки за Стоките и Услугите, съгласно българското законодателство и правила, определени от Администратора. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е видимо съобщението за отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

6.  Достъп

За да използва Услугата, Потребителят трябва да използва свързано с интернет устройство, съвместимо с техническите изисквания за визуализиране и използване на Уебсайта, както и да използва някой от наличните в Уебсайта методи за плащане – за услугите и Дигиталното съдържание, които изискват платен достъп. Администраторът си запазва правото да променя техническите изисквания за ползване на Услугата и периодично да променя, добавя или премахва начини на плащане. Администраторът ще полага максимални усилия, за да Ви уведоми по електронна поща или чрез поместване на съобщение в Уебсайта за всички промени, които могат да ограничат Вашата техническа възможност да използвате Услугата.

7.  Регистрация

7.1 Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в Уебсайта, тук. Потребителят трябва да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, като отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. Преди да създаде своя профил Потребителят следва да изрази своето съгласие с настоящите Общи условия и Политиката за лични данни с клик върху бутоните “Съгласен съм с Общите условия на Уебсайта” и “Съгласен съм с Политиката за лични данни на Уебсайта”. С клик върху бутона „Регистрация”, Потребителят създава своя потребителски профил и декларира, че е пълнолетен и притежава дееспособност за сключване на договори от разстояние и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на потребителския му профил в Уебсайта 

7.2 Потребителят има възможност да изпраща поръчки и без предварително създаване на потребителски профил. За успешно изпращане на поръчка е необходимо Потребителят да попълни задължителните полета във формата за поръчка. В такъв случай на Потребителя ще бъде създаден служебен профил, съдържащ данните, предоставени при поръчка.

IV.  Поръчка на Стоки. Достъп до Дигитално съдържание. Плащания.

8. Поръчка на Стоки

8.1 Потребителят може да поръчва Стоки с кликване върху бутона „Купи” под изображението на избраната стока, следвайки указанията в Уебсайта за завършване на поръчка. Преди да финализира поръчката Потребителят следва да изрази своето съгласие с настоящите Общи условия и Политиката за лични данни с клик върху бутоните бутоните за съгласие.

8.2 Преди да изпрати поръчка, Потребителят има възможност да прегледа съдържанието на количката с избраните стоки и тяхната крайна цена, да направи промени във вида или броя на стоките или да се откаже от поръчката.

8.3 С потвърждаването на избраните в кошницата Стоки и начина на плащане, чрез бутона „Потвърди поръчка” и след получаването на имейл потвърждение от Администратора, поръчката се счита завършена и договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила.

9. Digital content access

9.1 Достъпът до Дигитално съдържание се предоставя на Потребителя срещу еднократно заплащане чрез достъпните в Уебсайта методи за плащане или срещу покупка на Абонаментен план. Еднократните цени за достъп до Дигитално съдържание, както и цените на различните видове Абонаментни планове, са обявени в отделен ценоразпис, достъпен в Уебсайта.

9.2 Администраторът предоставя достъп до Дигиталното съдържание чрез различни видове Абонаментни планове, включително, но не само: промоционални планове, планове, предоставени от или съвместно с трети лица, планове, базирани на броя предлагани едновременни стриймвания, или планове, основаващи се на ограничения в предоставеното Дигитално съдържание. Цените на предлаганите от Администратора Абонаментни планове са в зависимост от включените функционалности, възможности, достъп до съдържание и други.

9.3 Администраторът си запазва правото по своя преценка да променя цените на услугите, включително, но не само да добавя нови абонаментни планове, да премахва или периодично да променя функционалностите на съществуващи услуги. Потребителите ще бъдат своевременно информирани за промените чрез съобщения, публикувани на видно място в Уебсайта и/или по друг подходящ начин.

9.4 Броят едновременни стриймове и включените функционалности зависят от вида на избрания от Потребителя Абонаментен план и се определят подробно в условията на всеки абонаментен план, публикувани в Уебсайта. Информация за текущия абонаментен план е достъпна чрез достъп до потребителския профил в Уебсайта.

10. Плащания

10.1 Цените на Стоките и Услугите са в ЕВРО (EUR), с включени в тях всички данъци и такси, като Администраторът си запазва правото, без предварително уведомление да ги променя по всяко време.

10.2 Цените на Стоките и Услугите са валидни до датата, посочена в Уебсайта (ако е посочена крайна дата) или до последващата им промяна, извършена от Администратора. Съобщението за намалени цени е представено чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок, за който е валидна намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от един месец.

10.3 Дължимата от Потребителя крайна сума за всяка поръчка на стоки, включва стойността на закупените стоки с всички данъци и разходи по доставката на поръчката, се посочва преди потвърждаването на поръчката.

10.4 Потребителят плаща поръчката чрез банкова карта или с банков превод и други методи за плащане, налични в Уебсайта към момента на плащане. При наложен платеж стойността на поръчката (сума от закупен продукт и цената на доставката) се заплаща на куриера при доставка. При плащане с банкова карта или чрез банков превод е възможно да се начисляват допълнителни такси, определяни от съответния платежен оператор или банка. При избор на метод на плащане, препоръчително е запознаване с условията и цените за услуги на съответния платежен оператор или банка, за да се избере най-подходящата или икономична платежна услуга от наличните.

 10.5 При предсрочно прекратяване на абонаментен план или друг вид платена срочна услуга по желание на Потребителя, същият няма право да иска възстановяване на заплатените предварително суми за услугите.

V. Право на отказ

11. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка и доставка на Стоки в електронния магазин в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В този случай потребителят плаща сам преките разходи за връщането на стоките. Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, стикери, липсващи части и др.)и да е придружена с всички съпътстващи я документи – касова бележка или фактура, указания за употреба и др. Потребителят може да упражни правото си на отказ при онлайн покупки, като използва стандартния формуляр на КЗП.

 

VI. Доставка

12. Доставката на Стоките се извършва от избрана от Потребителя куриерска фирма от списъка с доставчици в Уебсайта. Цената на доставката се определя в зависимост от избраната куриерска фирма. Цената и Времето за доставка се определят от Общите условията на избраната куриерска фирма. Услугата “Наложен платеж” изисква предаване на пълния размер от стойността на поръчката на куриера в момента на доставката. Потребителят следва да прегледа съдържанието на доставката, за да провери съответствието на доставените с поръчаните от него продукти.

13. Доставката на поръчката се извършва до 10 работни дни след изпращане на потвърждение от Администратора за приета поръчка.  

 

VII. Права и задължения на страните

14. Потребителят се задължава:

14.1 Да използва предлаганите в Уебсайта Услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ.

14.2 Да предоставя точна и вярна информация за себе си при регистрация в това число актуален и верен адрес на доставка и телефон за контакт, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин, да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта, да не извършва фиктивни поръчки.

14.3 Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност, както и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от публикувано на Уебсайта съдържание за каквито и да цели, извън изрично посочените в ОУ.

14.4 Да заплати цената на закупените в е-магазина стоки, транспортните и други разходи по получаване и връщане на Стоката. Да заплати всички транспортни и други разходи по получаване и връщане на Стоката, когато причината за връщане не е поради дефекти или несъответствие на Стоката с потвърдената предварително Декларация за еднократна размяна на закупената Стока, а по искане на потребителя за замяна на закупен продукт с друг. Продуктите и опаковката трябва да бъдат върнати с ненарушен търговски вид съгласно чл. 55 ал.7 от ЗЗП и да бъдат представени заедно с всички съпровождащи документи. Замяна на продукти не се допуска по отношение на достъп до дигитално съдържание.

14.5 При получаване на поръчката да провери съдържанието й за съответствия със заявката, както и за видими дефекти. При констатирани дефекти или нарушен външен вид на Стоката, възникнали при транспорта, Потребителят трябва да се обърне към куриера за протокол за увредена пратка и в срок от 24 ч. да уведоми Администратора за случая.

15. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя:

15.1 Копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера и Дигиталното съдържание в Уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси.

15.2 Записването, изтеглянето, преработването и копирането на Дигитално съдържание от Уебсайта, споделянето, разпространяването, излъчването и предаването му в други уебсайтове и с други лица, включително, но не само чрез средствата за масова комуникация, чрез предаването му на какъвто и да е носител и др.

15.3 Използването на каквито и да е автоматизирани или неавтоматизирани процеси за събиране, съхранение, архивиране или извличане на информация за други потребители на услугите и на Уебсайта или по какъвто и да е начин да се извлича систематично информация от базите данни на Уебсайта.

15.4 Скриването, блокирането, изтриването, премахването или по какъвто и да е начин затрудняването на видимостта и достъпа до всякакви съобщения, банери, реклама, потребителско и друго съдържание и информация, публикувани в Уебсайта.

15.5 Заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на Уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до Услугите и/или до Уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на Услугите и на Уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на Уебсайта.

15.6 Възпрепятстването на достъпа или ограничаването на други потребители, по какъвто и да начин до услугите в Уебсайта или която и да е част от съдържанието му.

15.7 Излагането или изпращането от или към Уебсайта и форума на каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.

16. Потребителят има право:

16.1 Да използва законосъобразно Уебсайта и всички Услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.

16.2 Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ. Потребителят може лесно и по всяко време да осъществява достъп и да актуализира личните си данни чрез инструментите за редакция на профила си, освен в случаите, когато генерираното от него съдържание и профила му са деактивирани. Информацията ще бъде обновена незабавно.

16.3 Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на Услугите и Уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил.

16.4 Да избере свободно Стоките и количеството им и дали да ги заплати авансово чрез платформа за онлайн разплащания или по банков път или да изплати пълната сума в брой с наложен платеж при доставката като се съгласява, че Администраторът има право да приема авансово плащане за сключените онлайн договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

16.5 Потребителите имат право да предявят рекламация при несъответствие на закупени стоки с договора за продажба за привеждане на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. При получаване на стоки с фабрични дефекти или със скрити недостатъци, които не могат да се забележат с обикновен преглед при получаването на продукта, Потребителят има право на замяна с други артикули от същия вид или с друг подобен. Рекламацията трябва да се предяви в срок до 14 дни от датата на получаване на Стоката. Администраторът се ангажира да подмени дефектната Стока с друга, за своя сметка. В случай, че не успее да замени дефектната Стока или да приведе Стоката в съответствие с договора за продажба, Администраторът се задължава да уведоми Потребителя за това в разумен срок и да възстанови по банков път заплатената сума. Възстановяване на разноски по връщането на продукти е приложимо при основателни и одобрени рекламации. В случай, че Администраторът не успее да замени Стоките с бездефектни, същият се задължава да уведоми Потребителя и да му върне платената сума, в това число и транспортните разходи по доставката, заплатени от Потребителя, в срок от 14 календарни дни.

16.6 В случаи на поръчки, осъществени от непълнолетни лица, родителите или настойниците имат право да анулират сделката, връщайки Стоката срещу заплатената сума или могат да изразят съгласието си в писмен вид онлайн, с което да потвърдят извършената поръчка. При връщането на стоки в тези случаи, разходите са за сметка на законните представители на непълнолетния Потребителя.

17. Администраторът има право: 

17.1 По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и в Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните Услуги в него, както и да разширява обхвата на Услугите, да прави промени в публикуваните материали, Дигитално съдържание, Стоки и цени без задължение за предварително уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.

17.2 Да блокира достъпа на потребител до услугите и до Уебсайта в цялост или до отделни части от тях, при нарушаване от страна на потребителя на ОУ, Политиката за лични данни и други условия и регламенти, които са неразделна част от ОУ, при: извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от потребителя или от лица, използващи неговия акаунт, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Услугите и/или на Уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Администратора или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или трябва да се запази друг значим обществен интерес.

17.3  Всички права, които не са изрично предоставени в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Администратора.

17.4  С оглед повишаване качеството на Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Администраторът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите.

18. Администраторът се задължава:

18.1 Да достави закупени през електронния магазин Стоки в договорения срок на посочения от Потребителя адрес като не носи отговорност в случай, че посочените данни за доставка са неверни, непълни или неточни.

18.2 Да възстанови в пълен размер стойността на закупена и върната от Потребителя стока в срок до 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор от разстояние.

VIII. Отговорност 

19. Администраторът не носи отговорност за:

19.1 Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини за които носи отговорност интернет доставчика или фирмите, предоставящи онлайн и други услуги, достъпни през този Уебсайт.

19.2 Качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на потребителя, включително за щети, за чието възможно възникване Потребителят не е бил уведомен.

19.3 Претърпени или бъдещи щети, които са причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща, подвеждаща информация и/или данни, информационни материали, книги, публикации и друго съдържание, публикувано от рекламодатели или от други информационни източници в Уебсайта.

19.4 Администраторът не носи отговорност за неверни данни, посочени от производителя /вносителя/ на Стоката.

19.5 Администраторът не носи отговорност за неточности в описанието на стоките, които не се отнасят до основните им характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация, както и не носи отговорност за съдържанието на разпространяваните книги, музикални и видео материали и друго Дигитално съдържание.

19.6 Администраторът не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си при възникването на обстоятелства, извън разумния контрол на Администратора по причини, които не могат да му бъдат вменени във вина.

20.  Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, извършени чрез неговия потребителски профил, които накърняват правата и законните интереси на Администратора, както и на трети страни. Потребителят се задължава да обезщети Администратора за всички вреди, включително но не само претърпени загуби, пропуснати ползи, понесени разходи, съдебни разноски, държавни такси, адвокатски хонорари и други, понесени от Администратора в резултат на неправомерни действия на Потребителя или на други лица, извършени чрез профила на Потребителя в Уебсайта

21. В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството и съдържанието на Стоките, Услугите, Дигиталното съдържание или на Уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, Потребителят не трябва да използва Услугите или която и да е част от Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите или Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя. 

 

IX. Интелектуална собственост

22. Права на интелектуална собственост

 22.1 Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Администратора или са лицензирани от правоносителите им и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на Уебсайта, услугите и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с изрично писмено съгласие на Администратора. Използването на Услугите и на Уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

22.2 Освен ако Администраторът даде своето изрично съгласие в писмена форма, никой елемент от Услугата и/или Дигиталното съдържание не може да бъде използван или експлоатиран по какъвто и да е друг начин, освен като част от Услугата, предлагана съгласно настоящите ОУ. Потребителят притежава физическото устройство, на което се доставят елементи от Услугата, но Администраторът запазва пълна собственост върху Услугата и всички права на интелектуална собственост, придобити във връзка с нея. Администраторът не предоставя на Потребителя никакви права на собственост върху която и да е част от Услугата и/или Дигиталното съдържание.

22.3Администраторът предоставя на Потребителя ограничен, отменим, неизключителен, несублицензируем, непрехвърляем лиценз за достъп и използване на Услугата, Дигиталното съдържание, виртуални елементи или други материали само за лично, некомерсиално ползване от Потребителя.

22.4 Потребителят потвърждава, гарантира и приема, че той/тя или всеки, на когото разреши достъп до Услугата чрез своя потребителски профил, няма да извършва копиране, възпроизвеждане, дублиране, промяна, създаване на производни произведения, показване, публикуване, дистрибуция, разпространение, излъчване, предаване, продажба, наемане, отдаване под наем, заемане, сублицензиране, циркулиране или по друг начин използване за каквато и да е цел (търговска или друга) на всякакви материали и/или част от или цялата Услуга, на трето лице (включително без ограничение, показването и разпространението на съдържанието/услугите чрез уебсайт на трето лице) без изричното предварително писмено съгласие на Администратора или, освен ако изрично е разрешено друго – съгласно приложимото императивно законодателство.

X. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

23. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg

При спор относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg и в ODR платформата за онлайн решаване на спорове.

 

 

XI. Приложимо право

24. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.

 

В сила от: 01.04.2019

Всички права запазени.